BAN ĐIỀU HÀNH

MỤC TIÊU

Hội đồng quản trị của PharmACT sẵn sàng hỗ trợ nghiên cứu khoa học và xây dựng các trung tâm học thuật ở địa phương, cũng như quảng bá dịch vụ của chúng tôi đến các tổ chức và ngành công nghiệp.

PharmACT cũng tư vấn cho ban quản lý về các mảng quan hệ công chúng, gây quỹ, định vị và hợp tác phát triển nhằm hỗ trợ phát triển mạng lưới công ty cũng như đối tác. 

Sự mở rộng các mối liên hệ với các công ty, tổ chức và mạng lưới y tế sẽ thúc đẩy mối quan tâm của Ban điều hành thông qua cơ quan hòa giải, các quỹ tư nhân hoặc cộng đồng

Prof. Dr. med. Abderahman Machraoui
Cardiologist, Clinical Trials; Bochum, Germany / Maroc

Dr. med. Alexander Strelnikow
Clinical Trials; St. Petersburg, Russ. Federation

Dr. med. Miguel Angel Lopez-Aranda
Cardiologist, Clinical Trials; Benidorm, Spain